Formació

Doctorat en Demografia

OBJECTIUS, ESTRUCTURA I PROFESSORAT

L’objectiu fonamental del programa de Doctorat en Demografia és formar investigadors en l’àmbit de la recerca bàsica i  de l’aplicada en matèria de població. Per tal d’assolir assolir els objectius marcats i obtenir el títol de doctor, és imprescindible l’elaboració d’una tesi doctoral, la qual consistirà en una investigació original.

Aquest programa de doctorat ofereix:

 • la formació acadèmica necessària per  a la consecució dels coneixements, la metodologia i l’anàlisi crítica que permetin la realització d’investigacions originals.
 • les eines per assolir les capacitats comunicatives imprescindibles per a la transmissió i comunicació dels resultats del treball científic a la comunitat acadèmica i professional.
 • la internacionalització de la formació i de la recerca dels seus doctorands mitjançant estades en institucions i universitats de prestigi internacional.

ESTRUCTURA

El doctorat s’estructura en línies de recerca sota la direcció de professors i investigadors del Departament de Geografia de la UAB i del Centre d’Estudis Demogràfics. La tesi ha de tenir un únic tutor, que pot coincidir o no amb el director de la tesi.

REQUISITS D'ACCÉS GENERALS

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial, ja sigui espanyol o d’un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que suposi haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials. Del total de crèdits esmentats, 60 o més  han de ser de nivell de màster.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat la duració del qual impliqui la consecució d’un mínim de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers. Sense necessitat d’homologar-lo, caldrà la comprovació prèvia de la universitat de que el títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.

L’admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

REQUISITS D’ACCÉS ESPECÍFICS

 • 25%Qualificacions
  expedient
  acadèmic
 • L’admissió estarà condicionada a l’acceptació per part d’un director de tesi proposat per la comissió acadèmica del programa de doctorat20%Adequació
  temàtica
 • 15%Afinitat dels estudis d’accés amb l’àrea de Demografia
 • 20%Carta de motivació i entrevista personal
 • 10%Obtenció d’ajuts i beques d’investigació
 • 10%Competència lingüística

ADMISSIÓ

 • El candidat que vulgui accedir a un programa de doctorat ha de sol·licitar-ne l’admissió a la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • En el moment de l’admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna al doctorand un tutor acadèmic.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER A L’ADMISSIÓ

 • Carta de motivació
 • Curriculum vitae
 • Fotocòpia de l’expedient acadèmic de les titulacions de llicenciatura i de màster
 • Proposta del tema del treball d’investigació a desenvolupar com a tesi doctoral.

Més informació

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Coordinadora del programa de doctorat: Montserrat Solsona Pairó

Representants de les línies de recerca del programa de doctorat en demografia:

Anna Cabré, Andreu Domingo, Albert Esteve, Juan Antonio Módenes, Joaquín Recaño

BEQUES

Tret d’excepcions, el programa de doctorat en Demografia implica una dedicació presencial a temps complet. És molt convenient que el doctorand disposi d’un finançament o beca suficient per a un període mínim de tres anys. El programa de doctorat recolza les sol·licituds de beques competitives nacionals o estrangeres d’aquelles persones amb un bon expedient acadèmic.

Per a més informació sobre l’admissió contactar amb:

Coordinadora docent:
Montserrat Solsona / montse.solsona@uab.cat

Gestió administrativa i acadèmica:
Socorro Sancho Valverde / ssancho@ced.uab.es

Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
Telèfon: 93 581 30 60

TESIS DOCTORALS INSCRITES EN EL DOCTORAT DE DEMOGRAFIA (en curs)

Família i comportament demogràfic a Sant Climent de Llobregat, segles XVI-XX
Família i comportament demogràfic a Sant Climent de Llobregat, segles XVI-XX Autor: Vendrell Condominas, Jaume
Curs inscripció: 2017-2018
Dirigida per: Joana Maria Pujadas Mora
Sexual and Reproductive Health Inequalities among Immigrant Women in Spain – A Mixed-Methods Approach
Sexual and Reproductive Health Inequalities among Immigrant Women in Spain – A Mixed-Methods Approach Autor: Fraser, Hortense
Curs inscripció: 2017-2018
Dirigida per: Montserrat Solsona Pairó, Jeroen Spijker, Iñaki Permanyer Ugartemendia
Union formation and childlessness in Japan and Spain
Union formation and childlessness in Japan and Spain Autor: Mogi, Ryohei
Curs inscripció: 2016-2017
Dirigida per: Albert Esteve Palós
Transiciones a la edad adulta y desigualdad entre las mujeres mexicanas
Transiciones a la edad adulta y desigualdad entre las mujeres mexicanas Autor: Cuevas Ramírez, Lina Eugenia
Curs inscripció: 2016-2017
Dirigida per: Albert Esteve Palós
Mapping epidemic diseases through time: influenza
Mapping epidemic diseases through time: influenza Autor: Cilek, Laura Ann
Curs inscripció: 2016-2017
Dirigida per: Diego Ramiro Fariñas; Gerardo Chowell
Health Inequalities in Spain in the past and today
Health Inequalities in Spain in the past and today Autor: Voigt, Mathias
Curs inscripció: 2016-2017
Dirigida per: Diego Ramiro Fariñas, Julio Pérez Díaz
Climate Change Impacts on Human Temperature-related Mortality & Birth Outcomes in Spain. Spatiotemporal Study
Climate Change Impacts on Human Temperature-related Mortality & Birth Outcomes in Spain. Spatiotemporal Study Autor: Achebak, Hicham
Curs inscripció: 2016-2017
Dirigida per: Daniel Devolder; Joan Ballester
L’'exclusió espacial dels més pobres a través d’'un estudi de la mobilitat dins les metròpolis europees: el cas de Barcelona i Marsella
L’'exclusió espacial dels més pobres a través d’'un estudi de la mobilitat dins les metròpolis europees: el cas de Barcelona i Marsella Autor: CHEVALIER, Paolo
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Módenes, Juan Antonio; Gallez, Christine
Análisis demográfico del sistema residencial en Bogotá y su Área metropolitana
Análisis demográfico del sistema residencial en Bogotá y su Área metropolitana Autor: GARCÍA GARCÍA, Diva Marcela
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Módenes, Juan A.; Villarraga, Hernán
Proyección de parentesco, de la estructura de los hogares y de las situaciones de dependencia en España
Proyección de parentesco, de la estructura de los hogares y de las situaciones de dependencia en España Autor: RUEDA SALAZAR, Sarahí Coromoto
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Devolder, Daniel; Spijker, Jeroen
Expansión educativa y patrones de formación familiar: implicaciones para las desigualdades y la pobreza en América Latina
Expansión educativa y patrones de formación familiar: implicaciones para las desigualdades y la pobreza en América Latina Autor: SANJUAN BERNUY, Victoria
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Permanyer, Iñaki; Recaño, Joaquín
Indian Diapora to Spain: Demo-spatial Analysis and Nieghbourhood Relations
Indian Diapora to Spain: Demo-spatial Analysis and Nieghbourhood Relations Autor: SINGH, Nachatter
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Domingo, Andreu
La evolución de la fecundidad en Colombia: una re-estimación a partir de los censos de población
La evolución de la fecundidad en Colombia: una re-estimación a partir de los censos de población Autor: VEGA LANDAETA, Ángela Patricia
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Recaño, Joaquín; Devolder, Daniel
El abandono temprano del mercado laboral: condiciones de vida y estado de salud
El abandono temprano del mercado laboral: condiciones de vida y estado de salud Autor: DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Antía
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Blanes, Amand; Miret, Pau; Zueras Castillo, Pilar
Incidencia y abordaje de la violencia de género: una contribución al debate metodológico
Incidencia y abordaje de la violencia de género: una contribución al debate metodológico Autor: GÓMEZ CASILLAS, Amalia
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Solsona, Montserrat; Permanyer, Iñaki
Demografía Histórica de Cieza (Murcia): procesos de cambio social de una población agrourbana (1870-2013)
Demografía Histórica de Cieza (Murcia): procesos de cambio social de una población agrourbana (1870-2013) Autor: MARTÍNEZ LUCAS, Víctor Manuel
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Esteve,Albert; Recaño, Joaquín
La migración internacional latinoamericana a través de la óptica familiar: emigración, reagrupamiento y retorno
La migración internacional latinoamericana a través de la óptica familiar: emigración, reagrupamiento y retorno Autor: RUIZ VALLEJO, Herney Fernando
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Esteve, Albert; Solsona, Montserrat
Barcelona ciutat global i barris gentrificats. Repercussions sociodemogràfiques de les transformacions urbanístiques
Barcelona ciutat global i barris gentrificats. Repercussions sociodemogràfiques de les transformacions urbanístiques Autor: SALES FAVÀ, Joan
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Módenes, Juan A.; López-Gay, Antonio
Los determinantes socio-demográficos y espaciales de la mortalidad por causas en Colombia desde finales de la década de los novena del siglo XX
Los determinantes socio-demográficos y espaciales de la mortalidad por causas en Colombia desde finales de la década de los novena del siglo XX Autor: MARTÍNEZ CABEZAS, Sandra
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Recaño, Joaquín; Spijker, Jeroen
La migración internacional latinoamericana a través de la óptica familiar: emigración, reagrupamiento familiar y retorno
La migración internacional latinoamericana a través de la óptica familiar: emigración, reagrupamiento familiar y retorno Autor: RUIZ SANTACRUZ, Javier Sebastián
Curs inscripció: 2013-2014
Dirigida per: Recaño, Joaquín
Reproducció social a l’'àrea de Barcelona, segles XV-XIX
Reproducció social a l’'àrea de Barcelona, segles XV-XIX Autor: BREA MARTÍNEZ, Gabriel
Curs inscripció: 2013-2014
Dirigida per: Cabré, Anna; Pujadas, Joana M.
Social acceptance, statistical visibility and legality of sames ex-couples across the world
Social acceptance, statistical visibility and legality of sames ex-couples across the world Autor: STEIN, Thomas
Curs inscripció: 2013-2014
Dirigida per: Esteve, Albert
Fonts documentals per a l'’estudi de la història de la població a l'’àrea de Barcelona en època pre-estadística (s. XIV-XIX)
Fonts documentals per a l'’estudi de la història de la població a l'’àrea de Barcelona en època pre-estadística (s. XIV-XIX) Autor: AMENGUAL, Miquel
Curs inscripció: 2012-2013
Dirigida per: Cabré, Anna; Pujadas, Joana M.
Salud y discapacidad en Ecuador: factores sociodemográficos en el contexto de la transición sanitaria
Salud y discapacidad en Ecuador: factores sociodemográficos en el contexto de la transición sanitaria Autor: MERA INTRIAGO, Eva María
Curs inscripció: 2012-2013
Dirigida per: Blanes, Amand; Cámara, Antonio D.
Matrimoni i posició social a Barcelona i el seu entorn. Un estudi als inicis de l'era estadística
Matrimoni i posició social a Barcelona i el seu entorn. Un estudi als inicis de l'era estadística Autor: VALLS FÍGOLS, Miquel
Curs inscripció: 2008-2009
Dirigida per: Cabré, Anna; Pujadas, Joana M.
Sociodemografía del sistema público de pensiones y cuidados de la población mayor dependiente Autor: ,
Curs inscripció:
Dirigida per:

TESIS LLEGIDES

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000