Migracions, mobilitat i habitatge

La creixent difusió de la mobilitat espacial que caracteritza les societats contemporànies afecta la manera en què es relacionen població i territori. La mobilitat espacial és un fenomen complex de caràcter sistèmic en el qual interactuen mobilitat quotidiana, migracions, mobilitat residencial i relació amb l’habitatge. Aquesta àrea de recerca desenvolupa una anàlisi demogràfica d’aquestes temàtiques tan íntimament vinculades a les característiques de la població, el que contribueix a preveure la seva dinàmica futura . Endemés, el seu estudi també permet replantejar la definició territorial de la població i la delimitació dels contextos geogràfics que influeixen en els processos sociodemogràfics.
Aquesta àrea es vertebra a partir de tres grans eixos d’anàlisi: (i) les migracions internes, els seus determinants i implicacions socioterritorials, (ii) la mobilitat residencial i la seva capacitat de modificar la morfologia sociodemogràfica de les ciutats, i (iii) la relació que s’estableix entre la demografía i l’habitatge, figura que exerceix d’interfície entre població i territori.