Formació

Doctorat en Demografia

OBJECTIUS, ESTRUCTURA I PROFESSORAT

L’objectiu fonamental del programa de Doctorat en Demografia és formar investigadors en l’àmbit de la recerca bàsica i  de l’aplicada en matèria de població. Per tal d’assolir assolir els objectius marcats i obtenir el títol de doctor, és imprescindible l’elaboració d’una tesi doctoral, la qual consistirà en una investigació original.

Aquest programa de doctorat ofereix:

 • la formació acadèmica necessària per  a la consecució dels coneixements, la metodologia i l’anàlisi crítica que permetin la realització d’investigacions originals.
 • les eines per assolir les capacitats comunicatives imprescindibles per a la transmissió i comunicació dels resultats del treball científic a la comunitat acadèmica i professional.
 • la internacionalització de la formació i de la recerca dels seus doctorands mitjançant estades en institucions i universitats de prestigi internacional.

ESTRUCTURA

El doctorat s’estructura en línies de recerca sota la direcció de professors i investigadors del Departament de Geografia de la UAB i del Centre d’Estudis Demogràfics. La tesi ha de tenir un únic tutor, que pot coincidir o no amb el director de la tesi.

REQUISITS D'ACCÉS GENERALS

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial, ja sigui espanyol o d’un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que suposi haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials. Del total de crèdits esmentats, 60 o més  han de ser de nivell de màster.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat la duració del qual impliqui la consecució d’un mínim de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers. Sense necessitat d’homologar-lo, caldrà la comprovació prèvia de la universitat de que el títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.

L’admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

REQUISITS D’ACCÉS ESPECÍFICS

 • 25%Qualificacions
  expedient
  acadèmic
 • L’admissió estarà condicionada a l’acceptació per part d’un director de tesi proposat per la comissió acadèmica del programa de doctorat
 • 20%Adequació temàtica
 • 15%Afinitat dels estudis d’accés amb l’àrea de Demografia
 • 20%Carta de motivació i entrevista personal
 • 10%Obtenció d’ajuts i beques d’investigació
 • 10%Competència lingüística

ADMISSIÓ

 • El candidat que vulgui accedir a un programa de doctorat ha de sol·licitar-ne l’admissió a la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • En el moment de l’admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna al doctorand un tutor acadèmic.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER A L’ADMISSIÓ

 • Carta de motivació
 • Curriculum vitae
 • Fotocòpia de l’expedient acadèmic de les titulacions de llicenciatura i de màster
 • Proposta del tema del treball d’investigació a desenvolupar com a tesi doctoral.

Més informació

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Coordinador del programa de doctorat: Joaquín Recaño

Representants de les línies de recerca del programa de doctorat en demografia:

Andreu Domingo, Albert Esteve, Juan Antonio Módenes, Iñaki PermanyerJoaquín Recaño.

BEQUES

PRIORITZACIONS 

Prioritzacions CED FI 2021 signat

Tret d’excepcions, el programa de doctorat en Demografia implica una dedicació presencial a temps complet. És molt convenient que el doctorand disposi d’un finançament o beca suficient per a un període mínim de tres anys. El programa de doctorat recolza les sol·licituds de beques competitives nacionals o estrangeres d’aquelles persones amb un bon expedient acadèmic.

Per a més informació sobre l’admissió contactar amb:

Coordinador docent:
Joaquín Recaño / Joaquin.Recano@uab.cat

Gestió administrativa i acadèmica:
Socorro Sancho Valverde / ssancho@ced.uab.es

Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
Telèfon: 93 581 30 60

TESIS DOCTORALS INSCRITES EN EL DOCTORAT DE DEMOGRAFIA (en curs)

Dimensiones de la desigualdad socio-económica en perspectiva histórica, siglos XVIII-XX
Dimensiones de la desigualdad socio-económica en perspectiva histórica, siglos XVIII-XX Autor: Trincado Pizarro , Joaquín Antonio
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Joana Maria Pujadas Mora
Dinámicas de distribución territorial de los grupos de población a partir de la dimensión socioeconómica: Santiago de Chile, Concepción y Valparaíso
Dinámicas de distribución territorial de los grupos de población a partir de la dimensión socioeconómica: Santiago de Chile, Concepción y Valparaíso Autor: Andrade Cárdenas , Cristian
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Joaquín Recaño Valverde
Employment Inequality, Gender Norms, and Fertility Desire in China
Employment Inequality, Gender Norms, and Fertility Desire in China Autor: Chen , Jianji
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Sergi Vidal
Cross-National Comparisons of Contemporary Family Trajectory Patterns
Cross-National Comparisons of Contemporary Family Trajectory Patterns Autor: Zhu , Min
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Sergi Vidal
Emancipación residencial en América Latina: características socioeconómicas, demográficas y territoriales de la formación de hogares jóvenes
Emancipación residencial en América Latina: características socioeconómicas, demográficas y territoriales de la formación de hogares jóvenes Autor: Aros Marzá , Nicolás
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Antonio López Gay; Pau Miret Gamundi
Three essays on health inequalities in ageing societies
Three essays on health inequalities in ageing societies Autor: Bramajo , Octavio Nicolás
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Iñaki Permanyer Ugartemendia
Los Centros de Cuidado Infantil: ¿Se ajustan a las demandas poblacionales? El caso de Montevideo & Barcelona
Los Centros de Cuidado Infantil: ¿Se ajustan a las demandas poblacionales? El caso de Montevideo & Barcelona Autor: Juni , Maida
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Albert Esteve Palós
Kinship network and fertility dynamics
Kinship network and fertility dynamics Autor: Cui , Qi
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Albert Esteve Palós
Determinantes de las brechas de género en consumo de alimentos y estado nutricional en niños, jóvenes y adultos entre Colombia, México y Argentina.
Determinantes de las brechas de género en consumo de alimentos y estado nutricional en niños, jóvenes y adultos entre Colombia, México y Argentina. Autor: Castro Prieto , Paula Andrea
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Joaquín Recaño Valverde
Implicancias económicas y demográficas de la baja fecundidad en Chile: Bono de género, envejecimiento poblacional y potencial carga sobre el sistema de pensiones
Implicancias económicas y demográficas de la baja fecundidad en Chile: Bono de género, envejecimiento poblacional y potencial carga sobre el sistema de pensiones Autor: Tapia Wenderoth , Vicente Miguel
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Andreu Domingo Valls
Demografía del mundo rural: despoblación, contraurbanización, neorruralidad y poblamiento
Demografía del mundo rural: despoblación, contraurbanización, neorruralidad y poblamiento Autor: Marbán Martínez , Laura
Curs inscripció: 2020-2021
Dirigida per: Antonio López Gay; Joaquín Recaño Valverde
Does immigration to a more egalitarian country change gender based behaviors and attitudes towards preference of male child and intimate partner violence? A case of Indian immigrants in Spain
Does immigration to a more egalitarian country change gender based behaviors and attitudes towards preference of male child and intimate partner violence? A case of Indian immigrants in Spain Autor: Kaur , Parminder
Curs inscripció: 2019-2020
Dirigida per: Iñaki Permanyer Ugartemendia; Amalia Gómez Casillas
El matrimoni entre parents: consanguinitat i afinitat a Espanya, segles XVI-XX
El matrimoni entre parents: consanguinitat i afinitat a Espanya, segles XVI-XX Autor: Ruiz García , Joaquín
Curs inscripció: 2019-2020
Dirigida per: Joana Maria Pujadas Mora (CED-UB); Cristina López Villanueva (UB)
Migración y población africana en España: análisis sociodemográfico y prospectiva
Migración y población africana en España: análisis sociodemográfico y prospectiva Autor: Gastón Guiu , Silvia
Curs inscripció: 2019-2020
Dirigida per: Andreu Domingo Valls
The Link between Partnership and Fertility Dynamics in a Cross-national Perspective
The Link between Partnership and Fertility Dynamics in a Cross-national Perspective Autor: Nishikido , Momoko
Curs inscripció: 2019-2020
Dirigida per: Albert Esteve Palós
El impacto y el contexto socio-demográfico de las técnicas de reproducción asistida (TRA)
El impacto y el contexto socio-demográfico de las técnicas de reproducción asistida (TRA) Autor: Borisova , Evgeniya
Curs inscripció: 2019-2020
Dirigida per: Daniel Devolder
Women's education in a global perspective: measurement and implications for family life
Women's education in a global perspective: measurement and implications for family life Autor: Jeffers , Kristen
Curs inscripció: 2018-2019
Dirigida per: Albert Esteve Palós
Relación entre el cuidado y las actividades económicas de los adultos mayores en México
Relación entre el cuidado y las actividades económicas de los adultos mayores en México Autor: Félix Vega , Carlos Fernando
Curs inscripció: 2018-2019
Dirigida per: Daniel Devolder i Jeroen Spijker
Salud y discapacidad en Ecuador: factores sociodemográficos en el contexto de la transición sanitaria
Salud y discapacidad en Ecuador: factores sociodemográficos en el contexto de la transición sanitaria Autor: MERA INTRIAGO , Eva María
Curs inscripció: 2017-2018
Dirigida per: Blanes, Amand; Cámara, Antonio D.
Migraciones internas en España y educación
Migraciones internas en España y educación Autor: González Leonardo , Miguel
Curs inscripció: 2017-2018
Dirigida per: Joaquín Recaño Valverde; Antonio López-Gay
Família i comportament demogràfic a Sant Climent de Llobregat, segles XVI-XX
Família i comportament demogràfic a Sant Climent de Llobregat, segles XVI-XX Autor: Vendrell Condominas , Jaume
Curs inscripció: 2017-2018
Dirigida per: Joana Maria Pujadas Mora
Sexual and Reproductive Health Inequalities among Immigrant Women in Spain – A Mixed-Methods Approach
Sexual and Reproductive Health Inequalities among Immigrant Women in Spain – A Mixed-Methods Approach Autor: Fraser , Hortense
Curs inscripció: 2017-2018
Dirigida per: Montserrat Solsona Pairó, Jeroen Spijker, Iñaki Permanyer Ugartemendia

COMISSIÓ ANUAL DE SEGUIMENT

PROCEDIMENT DE SEGUIMENT ANUAL DEL DOCTORAT DE DEMOGRAFIA 

Curs 2020-2021

El seguiment té lloc després de l’admissió i matrícula en el Doctorat, una vegada a l’any, i consisteix en la presentació per part del doctorand/a dels avenços realitzats fins al moment de la celebració de la comissió de seguiment. La superació d’aquesta prova és condició necessària per poder realitzar la matrícula de l’any següent.

La Comissió Acadèmica del Doctorat haurà d’aprovar i publicar, abans del 20 de desembre de cada curs acadèmic, la composició de les Comissions de Seguiment, el calendari amb les dates i les condicions del seguiment (defensa oral dels avenços en un acte públic i lliurament previ de documentació addicional).

1.COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT
La composició de la comissió de seguiment dels Estudis de Doctorat de Demografia serà individual per a cada doctorand/a i estarà formada per un membre de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, el director/a de la tesi i un professor/a o investigador/a especialista en l’àmbit de la recerca del doctorand/a.

Durant la segona quinzena del mes de gener de 2021 s’enviarà a cada doctorand/a un correu electrònic per informar sobre la composició de la seva comissió de seguiment.

2.CALENDARI DE LES COMISSIONS DE SEGUIMENT

Les comissions de seguiment tindran lloc:

– 14, 15, 16 i 17 de juny de 2021 (1ª convocatòria)
– 13, 14, 15 i 16 de setembre de 2021 (2ª convocatòria)

El programa de doctorat es posarà en contacte amb cada estudiant per fixar l’hora i data exactes de celebració de cada una de les comissions de seguiment.

3.LLIURAMENT DELS INFORMES ANUALS DE SEGUIMENT A LES COMISSIONS DE SEGUIMENT

3.1. Informe de seguiment anual de la direcció de la tesi doctoral

El director/a de la tesi haurà de presentar un informe (màxim 500 paraules) que contingui:

a) Una valoració general de la progressió del doctorand/a des de l’inici dels estudis de doctorat (ED) o de l’últim curs acadèmic.
b) Una valoració sobre la continuïtat de l’estudiant dins del programa.

 3.2. Informe de seguiment anual de l’estudiant

L’estudiant haurà de presentar als membres de la comissió de seguiment un informe acadèmic oral (màxim 15-20 minuts) que compti amb l’aprovació del director/a i del tutor/a.

Documentació escrita a presentar:

I) Fitxa de seguiment anual

II) Projecte de recerca de la tesi doctoral (només doctorands/as de 1er seguiment)

III) Document de les activitats realitzades durant el curs 2020-21

IV) Presentació a exposar als membres de la comissió de seguiment (format .ppt).

V) Curriculum vitae actualitzat (format lliure)

VI) Informe del director/a de la tesi doctoral

 

4.DATA DE LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

L’estudiant haurà de lliurar la seva documentació així com l’informe del director/a com a màxim el 8 de juny de 2021 (1ª convocatòria) i el 7 de setembre de 2021 (2ª convocatòria):

– En suport digital, per quadruplicat, a cadascun dels membres de la Comissió de seguiment i a la responsable de Programes Docents i de Formació del CED.

5.AVALUACIÓ DE LA PROVA DE SEGUIMENT

Després de cada sessió els membres de la comissió de seguiment redacten i signen l’acta d’avaluació i informe conjunt del seguiment.

Els membres de la comissió poden informar:
favorablement (el doctorand/a ha superat la prova i pot matricular-se en el curs acadèmic següent)
favorablement amb observacions (el doctorand/a haurà de passar una altra comissió de seguiment en el termini màxim de 6 mesos)
desfavorablement (el doctorand/a no podrà realitzar una nova matrícula en el doctorat)

Les actes d’avaluació del seguiment de cada doctorand/a seran arxivades juntament amb la documentació pel programa de Doctorat. A continuació s’elaborarà una llista on constarà per a cada any de seguiment la relació de doctorands/as presentats a les proves de seguiment juntament amb la qualificació obtinguda, que serà aprovada per la CAP i signada per la Coordinadora del programa. Aquesta llista serà enviada a l’Escola de Doctorat abans del 30 de setembre de cada any.

6.SEGUIMENT NO PRESENCIAL

D’acord amb la normativa acadèmica que regula els estudis de Doctorat de conformitat amb el RD99/2011, l’article 351. Avaluació del doctorand o doctoranda, punt 2) s’estableix el següent:
Aquesta avaluació anual, a més, ha d’incloure la presentació oral i presencial del doctorand de l’estat del treball realitzat. En casos excepcionals la comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, amb l’informe previ de director i del tutor, substituir la presentació presencial per un altre format.

TESIS LLEGIDES

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000