Formació

Màster en Estudis Territorials i de la Població (Itinerari Demografia): Propera edició curs 2018-2019

OBJECTIUS, ESTRUCTURA I PROFESSORAT

El Màster en Estudis Territorials i de la Població es configura en dues especialitats de gran rellevància social: la de “Demografia” i la d’“Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial”.

En la seva actual configuració en dos itineraris, el màster es recolza en la llarga experiència que tenen tant el Departament de Geografia (UAB) com del Centre d’Estudis Demogràfics en la formació de grau i de postgrau en ambdues especialitats.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

 • Formar investigadors i professionals especialitzats en l’estudi del territori i de la població.
 • Capacitar als estudiants per intervenir directament com a professionals en l’ús de les eines demogràfiques i estadístiques i la seva aplicació en l’àmbit de la planificació, la gestió territorial i el desenvolupament regional.
 • Capacitar tant per a la recerca bàsica com per a l’aplicada en l’àmbit dels estudis territorials i demogràfics.

ESTRUCTURA

Moduls Crèdits / Semestre
Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població

Professorat: Montserrat Solsona Pairó

9 / 1r

Les tendències demogràfiques actuals no es poden entendre sense el coneixement dels diferents corrents i teories més clàssiques així com de les aportacions més actuals. Aquest mòdul omple aquest buit i, alhora, presenta la recerca contemporània de frontera, a partir de:

 1. L’aprofundiment dels autors clàssics dels estudis de població i de les darreres aportacions a les reunions científiques; a partir de lectures crítiques i debats que es duran seguint la metodologia pròpia dels clubs de lectura.
 2. Sessions de seminari de recerca per assolir eines teòriques i empíriques.
 3. Conferències sobre una problemàtica sociodemogràfica actual.
 

Anàlisi Demogràfica I

Professorat: Amand Blanes Llorens
Albert Esteve Palós

9 / 1r

Un dels punts forts de la demografia és la construcció d’indicadors per a l’anàlisi dels fenòmens i dinàmica demogràfica. Indicadors que sovint han transcendit abastament la disciplina, tals com la representació piramidal de la població, l’esperança de vida o l’índex sintètic de fecunditat,. El mòdul posa l’accent en:

 1. Analitzar acuradament els diferents fenòmens demogràfics, com ara la mortalitat, la fecunditat i les estructures de població.
 2. Proporcionar els fonaments metodològics i teòrics bàsics dels principals indicadors demogràfics des d’una perspectiva crítica.
 3. Dotar d’eines per a realitzar projeccions de població, abordant-ne la formulació d’hipòtesis plausibles i la interpretació dels resultats.
 4. Introduir les tècniques d’anàlisi estadística espacial i l’autocorrelació.

Anàlisi Demogràfica II

Professorat: Daniel Devolder

6 / 1r

Més enllà dels indicadors clàssics treballats en el mòdul d’Anàlisi Demogràfica I, existeixen uns mètodes i models demogràfics que enllacen les dades amb les teories, de manera que permeten trobar regularitats en les dades i estimar paràmetres interpretatius dels fenòmens observats. L’objectiu del mòdul es concreta en:

 1. Tractament de dades d’enquesta i microdades per a l’anàlisi demogràfica.
 2. Càlcul d’indicadors amb la metodologia comptable de la demografia i comparació amb l’enfocament estadístic.
 3. Estimar models demogràfics i interpretació dels resultats.

Tècniques d'Investigació

Professorat: Andreu Domingo Valls

6 / 1r

No es pot concebre una recerca demogràfica sense conèixer, utilitzar i dominar les eines i les fonts bàsiques de la disciplina, així com els mecanismes de difusió dels resultats de la pròpia investigació. En aquest sentit es dotarà de coneixements:

 1. Propedèutics, per tal d’abordar la construcció curricular, la presentació i difusió de dades i de la pròpia recerca.
 2. Professionals del camp demogràfic: associacions, congressos, principals revistes científiques en demografia.
 3. Sobre les eines necessàries per a desenvolupar una recerca: coneixement de les sèries estadístiques de població, les microdades en SPSS, l’ús avançat de fulls de càlcul (Excel), representació cartogràfica digital (R i QGIS), anàlisi i tractament informàtic de matrius de dades en R.

Metodologia

Professorat: Joaquín Recaño Valverde

9 / 2n

Per a una anàlisi demogràfica i de les diferents fases de la planificació del territori, calen instruments metodològics claus de tipus tant quantitatiu com qualitatiu. En aquest sentit es treballaran:

 1. Aspectes teòrics de la metodologia qualitativa, així com les principals tècniques i eines d’anàlisi de la informació (mitjançant el programari Atlas.ti).
 2. Eines per a l’anàlisi de la segregació espacial i la identificació de clústers geogràfics de caràcter local i regional a partir de tècniques d’econometria espacial (programa GeoDa).
 3. Construcció de models estadístics multivariants aplicats a la demografia: regressió múltiple, regressió logística i anàlisi de supervivència.
 4. Desenvolupament de models paramètrics dels fenòmens demogràfics per edat aplicant tècniques d’estimació no lineal i models de població estacionaria i estable
 5. Mètodes d’estimació demogràfica indirecta: avaluació de la qualitat de la informació demogràfica, mortalitat infantil, mortalitat adulta, fecunditat amb dades censals (Own-Children).

Demografia Urbana

Professorat: Juan Antonio Módenes Cabrerizo

6 / 2n

Per treballar la relació entre població i habitatge en el context urbà s’han d’analitzar conjuntament les característiques dels individus, les estructures de les llars i els habitatges que ocupen. La prioritat d’aquest mòdul és estudiar com varia en el temps i en l’espai la relació entre població i habitatge. El mòdul se centra en tres eixos:

 1. Presentació i aprofundiment dels conceptes fonamentals relacionats amb la demanda (ex. cicle de vida, estratègies residencials, contextos explicatius) i l’oferta d’habitatge (ex. sistema residencial, filtratge residencial, cadenes de vacants).
 2. Eines per a la gestió i formulació de polítiques públiques urbanes i d'habitatge.
 3. Anàlisi de les fonts d'informació disponibles per interpretar el comportament residencial de les poblacions.

Migracions

Professorat: Miguel Solana Solana

6 / 2n

La migració forma part consubstancial de les societats humanes. Vivim un moment de forta acceleració dels fluxos d’informació, capital, mercaderies i persones en el món global. Vivim en una “era de les migracions”. La migració presenta múltiples vessants en el seu estudi, i aquí proposem abordar-lo des d’una perspectiva demogràfica i social, mitjançant:

 1. Presentació i aprofundiment dels conceptes bàsics (migració, migrant, estrangeria, integració, etc.) i revisió de les principals aproximacions teòriques.
 2. Anàlisi de les característiques del sistema migratori internacional, amb una atenció especial a la seva relació amb els àmbits econòmic i social.
 3. Anàlisi de les principals polítiques de migració, estrangeria i integració.
 4. Exploració de les fonts sociodemogràfiques i les metodologies bàsiques per abordar l’estudi de les migracions, emfasitzant les pràctiques de càlcul i l’elaboració d’indicadors.

Treball de Fi de Màster

Professorat: Montserrat Solsona Pairó

9 / 2n

En aquest mòdul l'estudiant realitzarà una investigació individual, prèviament acordada i sota la supervisió d'un tutor, sobre una temàtica relacionada amb els continguts del màster. Mitjançant aquella recerca haurà de demostrar la seva capacitat per plantejar objectius d'investigació, d'aplicar les metodologies adequades i d'obtenir resultats d'aprenentatge que responguin als objectius plantejats, així com fer palesa la seva capacitat per exposar i defensar el treball realitzat davant d'un tribunal.

REQUISITS D’ADMISSIÓ

Estar en possessió d’un títol de llicenciatura, grau o equivalent en les àrees d’Arts i Humanitats i en la de les Ciències Socials i Jurídiques (Geografia, Antropologia, Sociologia, Ciències Polítiques, Dret, Ciències Econòmiques, Humanitats, Història, Estudis Turístics, etc.), així com en les de Ciències (Estadística, Matemàtiques, etc.) o Salut (Medicina, Infermeria, Epidemiologia, etc.)

CRITERIS DE SELECCIÓ

 • 60%Expedient acadèmic
 • 30%CurrículumEs valorarà la participació en projectes de recerca, l’obtenció de beques i les publicacions realitzades en temes afins al màster
 • 10%Carta de motivació

 

PREUS

46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents).
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents)

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PROPERA EDICIÓ CURS 2018-19

 • Calendari general:
 • Calendari d’admissió del centre docent: 

Per a més informació contactar amb: Soco Sancho

Telf: 34 93 5813060

Més informació

TREBALLS DE RECERCA MASTER DEFENSATS

Análisis de los sistemas residenciales latinoamericanos desde una perspectiva demográfica Autor: Estay Díaz, Paulina
Data de lectura: 05/07/2017
Dirigida per: Juan Antonio Módenes Cabrerizo
El nuevo paradigma de la emigración en Castilla y León: la tercera etapa emigratoria Autor: González Leonardo, Miguel
Data de lectura: 04/07/2017
Dirigida per: Antonio López Gay
El asentamiento de los migrantes internos en Bogotá y el área metropolitana Autor: Cifuentes Agamez, Zafiro
Data de lectura: 14/09/2016
Dirigida per: Joaquín Recaño Valverde
Stocks demográficos y mercados matrimoniales en España: un análisis territorial Autor: Martínez Lucas, Víctor Manuel
Data de lectura: 14/07/2016
Dirigida per: Joaquín Recaño Valverde
Objetivos del milenio, cambios demográficos y cambios económicos. Un estudio de caso en Colombia Autor: Navarro Rubiano, Rafael
Data de lectura: 12/07/2016
Dirigida per: Iñaki Permanyer Ugartemendia
La evolución de la mortalidad en España en la población de 65 años y más. Comparación a nivel nacional y provincial desde 2000 a 2014 Autor: González Salgado, Ignacio
Data de lectura: 06/07/2016
Dirigida per: Jeroen Spijker
Patrones Educativos de formación familiar en Latinoamérica Autor: San Juan Bernuy, Victoria
Data de lectura: 05/07/2016
Dirigida per: Iñaki Permanyer Ugartemendia
Es busca company/a de pis. Els pisos compartits a Barcelona, una estratègia real d'emancipació? Autor: Pagès Mas, Joana
Data de lectura: 17/09/2015
Dirigida per: Rocío Treviño; Antonio López-Gay
Les generacions demogràfiques a l'Espanya del segle XX: proposta tipològica Autor: Bonilla, Nerea
Data de lectura: 14/09/2015
Dirigida per: Andreu Domingo; Amand Blanes
Estimación de la Fecundidad y Mortalidad infantil en la Población indígena Autor: Rueda Salazar, Sarahí
Data de lectura: 21/07/2015
Dirigida per: Daniel Devolder
Determinantes sociales de la mortalidad en Uruguay Autor: Tenenbaum, Mariana
Data de lectura: 20/07/2015
Dirigida per: Amand Blanes
Sortida del mercat laboral a Europa: trets sociodemogràfics Autor: Domènech Giménez, Ramon
Data de lectura: 14/07/2015
Dirigida per: Pau Miret
El Asentamiento de la Población Marroquí en España. Segregación, Concentración y Diversidad Autor: Achebak, Hicham
Data de lectura: 06/07/2015
Dirigida per: Andreu Domingo
South Asian Migration to Spain: territorial distribution and sociodemographic analysis 2000-2014 Autor: Singh, Nachatter
Data de lectura: 01/07/2015
Dirigida per: Andreu Domingo
Depresión y suicidio en la población española: ¿efecto de la crisis de 2008? Autor: del Olmo Costa, Miguel
Data de lectura: 15/09/2014
Dirigida per: Antonio D. Cámara
La medición de la incidencia de la mutilación genital femenina en Europa y España: alcances y limitaciones Autor: Gómez Casillas, Amalia
Data de lectura: 15/07/2014
Dirigida per: Antonio López-Gay; Montserrat Solsona Pairó
Efectes de la crisi econòmica sobre la fecunditat a Espanya Autor: Cànaves Bauçà, Francisca
Data de lectura: 14/07/2014
Dirigida per: Daniel Devolder
Distribución de la población nacida en el extranjero en Andalucía tras los años del auge migratorio (2000-2012). Los casos de Almería y Málaga Autor: Castilla Infante, Jorge
Data de lectura: 08/07/2014
Dirigida per: Andreu Domingo
Un análisis de las pautas demográficas y espaciales de la migración interna en Ecuador a partir de los microdatos censales 2001 y 2010 Autor: Calva Rosario, Óscar
Data de lectura: 07/07/2014
Dirigida per: Joaquín Recaño
Els últims germans?: Anàlisi del compliment demogràfic de la Política del Fill Únic a la Xina Autor: Crous Rovira, Pere
Data de lectura: 04/07/2014
Dirigida per: Albert Esteve
The Spatial Mismatch: An Efficient Concept to Study the Commuting Social Inequalities within the Metropolitan Region of Barcelona? Autor: Chevalier, Paolo
Data de lectura: 02/07/2014
Dirigida per: Juan A. Módenes; Pascal Sebille
Barcelona; ciutat global i barris gentrificats, repercussions sociodemogràfiques de la transformació urbanística al barri del Poblenou Autor: Sales Favà, Joan
Data de lectura: 02/07/2014
Dirigida per: Juan A. Módenes; Antonio López-Gay
Movilidad residencial en la Área Metropolitana del Gran Santiago. Patrones territoriales y selección sociodemográfica y étnica Autor: Thiers, Jenniffer
Data de lectura: 29/10/2013
Dirigida per: Antonio López-Gay
La evolución económica a través del estudio de las ocupaciones (1720-1860) Autor: Brea Martínez, Gabriel
Data de lectura: 18/09/2013
Dirigida per: Anna Cabré; Joana M. Pujadas
Formas de consanguinidad en el Área de Barcelona en el s. XIX Autor: González Murciano, Carlos
Data de lectura: 18/09/2013
Dirigida per: Anna Cabré; Joana M. Pujadas
La immigración de latinoamericanos en España Autor: Gabriel Molina, Gustavo
Data de lectura: 17/09/2013
Dirigida per: Andreu Domingo
Mujeres con pareja ausente en Centro América: contexto familiar y pobreza Autor: Domínguez Rodríguez, Ántia
Data de lectura: 04/07/2013
Dirigida per: Albert Esteve
Un estudio regional de la fecundidad en Colombia a partir de los datos censales, 1973-2005 Autor: Vega Landaeta, Ángela Patricia
Data de lectura: 02/05/2013
Dirigida per: Joaquín Recaño
Cinco siglos de cambios sociales y demográficos: un estudio exploratorio a partir de la Barcelona Historical Marriage DataBase Autor: Pitarch Calero, Kenneth
Data de lectura: 20/07/2012
Dirigida per: Anna Cabré; Joana M. Pujadas
Apuntes geodemográficos sobre la movilidad residencial en Cataluña: de la efervescencia inmobiliaria a la crisis económica (1998-2010) Autor: Pla Hernández, Marcos
Data de lectura: 12/07/2012
Dirigida per: Joaquín Recaño
Una exploració dels canvis residencials centre-perifèria a l'entorn de Barcelona. L'ús del nou espai i del temps en parelles de doble ingrés Autor: Forte Bas, Pere
Data de lectura: 12/07/2012
Dirigida per: Marc Ajenjo
Salud, discapacidad y funcionalidad de las personas mayores en Ecuador Autor: Mera Intriago, Eva María
Data de lectura: 11/07/2012
Dirigida per: Amand Blanes
Cohabitación y matrimonios en Venezuela, 1971-2011 ¿Contornos diluidos? Autor: Flores Paredes, Elizabeth
Data de lectura: 06/07/2012
Dirigida per: Albert Esteve
Distribución territorial y determinantes de la fecundidad adolescente en Colombia Autor: Álvarez Castaño, Víctor Hugo
Data de lectura: 03/07/2012
Dirigida per: Joaquín Recaño
Propiedad de la vivienda e inmigración: un estudio comparativo en Alemania, España, Noruega y Reino Unido, 2008 Autor: Ortega Yanca, Catherine
Data de lectura: 02/07/2012
Dirigida per: Juan A. Módenes; Julián López-Colás
El empadronamiento de la población extranjera en los municipios andaluces (1998-2010) Autor: Ortega Rivera, Enrique
Data de lectura: 21/06/2012
Dirigida per: Andreu Domingo
Valors i intencions familiars de les mares joves: una anàlisi del discurs a Barcelona i Madrid Autor: García Saladrigas, Núria
Data de lectura: 20/06/2012
Dirigida per: Pau Miret
Condicions cròniques de salut en edats adultes madures: anàlisi socio-demogràfic a Espanya (1987-2009) Autor: Trias Llimós, Sergi
Data de lectura: 05/06/2012
Dirigida per: Antonio D. Cámara
Emancipació residencial de persones joves a Catalunya Autor: Casola, Sílvia
Data de lectura: 08/09/2011
Dirigida per: Pau Miret
Aproximació a les migracions històriques mitjançant l'estudi dels cognoms Autor: Jordà, Joan Pau
Data de lectura: 05/07/2011
Dirigida per: Anna Cabré; Joana M. Pujadas
Reagrupación familiar en la provincia de Tarragona, 2004-2010 Autor: Pece, Roger
Data de lectura: 28/06/2011
Dirigida per: Andreu Domingo; Albert Sabater
Calidad y percepción de la vivienda en España, 2004-2007 Autor: García, Diva Marcela
Data de lectura: 23/06/2011
Dirigida per: Juan A. Módenes; Julián López-Colás
La mortalidad en Colombia: una aproximación a la calidad de los datos de las defunciones a partir de las estadísticas vitales Autor: Martínez, Sandra
Data de lectura: 20/06/2011
Dirigida per: Joaquín Recaño
Una aplicación del Coeficiente K de Courgeau a la estimación de indicadores migratorios en España Autor: Villavicencio, Francisco
Data de lectura: 16/06/2011
Dirigida per: Joaquín Recaño
Evolución de los patrones de fecundidad en Costa Rica, 1970-2000 Autor: Carballo, Natalia
Data de lectura: 14/06/2011
Dirigida per: Luis Ángel López
La reagrupación familiar en la provincia de Girona, 2004-2010 Autor: Galeano, Juan
Data de lectura: 03/06/2011
Dirigida per: Andreu Domingo
La evolución de la población extranjera en el Barrio Besòs Autor: Garzarelli, Sara
Data de lectura: 13/09/2010
Dirigida per: Miguel Solana
Una aproximación a la discapacidad en España a partir de la edad, 2008 Autor: Saavedra, A. carolina
Data de lectura: 21/06/2010
Dirigida per: Amand Blanes
Dinámicas espaciales de los sistemas residenciales del sur de Europa Autor: Guadalupi, Carla
Data de lectura: 14/06/2010
Dirigida per: Juan A. Módenes; Julián López-Colás
Sub-saharian immigrant women in Spain: the exception to current theories in immigrant health? Autor: Anna M., Speciale
Data de lectura: 07/06/2010
Dirigida per: Montserrat Solsona
Crecimiento y estado nutricional de la población infantil en España. Tendencias recientes y condicionantes socio-demográficos Autor: Quintero, Doris C.
Data de lectura: 02/06/2010
Dirigida per: Antonio D. Cámara
Étude de la migration subsaharienne en Catalogne: une approche démographique Autor: Raymond, Morgane
Data de lectura: 02/07/2009
Dirigida per: Andreu Domingo
Interacción entre los eventos de la transición a la vida adulta y el proceso de la educación Autor: Ortiz Ávila, Elsa
Data de lectura: 30/06/2009
Dirigida per: Daniel Devolder
Models de convivència de les persones grans a Catalunya. Independència residencial i estat de salut Autor: Zueras Castillo, Pilar
Data de lectura: 17/06/2009
Dirigida per: Marc Ajenjo
Análisis demográfico y territorial de la calidad de la información padronal en Cataluña, 2004-2007 Autor: Chager Navarro, Sonia
Data de lectura: 09/06/2009
Dirigida per: Joaquín Recaño
Salud autopercibida en España: análisis a partir de la Encuesta Nacional de Salud (1987-2006) Autor: Gumà Lao, Jordi
Data de lectura: 02/06/2009
Dirigida per: Anna Cabré; Antonio D. Cámara
A convergence of behavior? Initial results from a multilevel analysis of partner status outcomes in developing countries, 1970-2000 Autor: Riffe, Timothy Ll. M.
Data de lectura: 29/05/2009
Dirigida per: Albert Esteve
La movilidad residencial de extranjeros en la Comunidad de Madrid (1998-2006) Autor: Parejo Revilla, Juan
Data de lectura: 18/05/2009
Dirigida per: Joaquín Recaño
Movilidad temporal laboral: el caso de dos ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos (Ciudad Juárez y Tijuana) Autor: Rubio Salas, Rodolfo
Data de lectura: 31/07/2008
Dirigida per: Enric Mendizábal
Salidas definitivas del mercado laboral en España por jubilación, a través de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) 1984-2004 Autor: Gómez, Madelín
Data de lectura: 23/07/2008
Dirigida per: Pau Miret
¿Dónde están y cómo son? Análisis demográfico y territorial de los españoles residentes en el exterior, 1997-2007 Autor: Prieto, Victoria
Data de lectura: 30/06/2008
Dirigida per: Joaquín Recaño
Mortalidad y estado civil en España, 1991-2001 Autor: Fernández, Celia
Data de lectura: 17/06/2008
Dirigida per: Jeroen Spijker
Fonts d'informació per als estudis sociodemogràfics a Catalunya, 1996-2007 Autor: García-Román, Joan
Data de lectura: 13/06/2008
Dirigida per: Marc Ajenjo
Immigració internacional i formació de la parella a Espanya: el cas dels marroquins Autor: Jiménez, Edurne
Data de lectura: 10/06/2008
Dirigida per: Albert Esteve
Gender gaps and Gender relations in intermarriage in Spain Autor: García, Thaís
Data de lectura: 05/06/2008
Dirigida per: Albert Esteve
Internal social networks of migration young adults in Germany Autor: Vidal, Sergi
Data de lectura: 07/09/2007
Dirigida per: Joaquín Recaño
Trayectorias de inserción laboral en España: Una visión a través de la muestra continua de vidas laborales Autor: Aguín Ferradás, José Ramón
Data de lectura: 12/07/2007
Dirigida per: Anna Cabré; Pau Miret
Reagrupament familiar dels immigrants a la província de Barcelona. Període 2004-2006 Autor: León, Pablo
Data de lectura: 11/07/2007
Dirigida per: Andreu Domingo; Fernando Gil
Demografia y legislación. La inmigración de iberoamericanos en España 1985-2005 Autor: Vono, Daniela
Data de lectura: 10/07/2007
Dirigida per: Andreu Domingo
Uniones conyugales y distancias sociales en América Latina. Elementos para su comprensión en un contexto de cambio Autor: López Díaz, Luis Ángel
Data de lectura: 09/07/2007
Dirigida per: Anna Cabré; Albert Esteve
Immigració internacional i població estrangera a l'Alt Penedès, 1996-2006 Autor: Torrents, Eloi
Data de lectura: 06/07/2007
Dirigida per: Andreu Domingo; Jordi Bayona
Demografía y gestión local: los observatorios socioeconómicos de la Diputación de Barcelona Autor: Yepez, Brenda
Data de lectura: 19/06/2007
Dirigida per: Juan A. Módenes; Julián López-Colás
Proyección de parentesco, de la estructura de los hogares y de las situaciones de dependencia en España Autor: RUEDA SALAZAR, Sarahí Coromoto
Data de lectura: 01/01/1970
Dirigida per: Devolder, Daniel; Spijker, Jeroen